Vďaka projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, ktorý je hradený z eurofondov a na našej škole trvá od roku 2019, sa všetci môžeme už túto jar tešiť na množstvo nových exkurzií, ktoré boli kvôli pandémii minulé roky značne obmedzené. Mnohí z nás tak dostanú príležitosť presunúť sa zo školských lavíc do terénu a rozšíriť tým svoje poznatky o praktické skúsenosti a zážitky v rámci rôznych predmetov či prepojiť svoje vedomosti z učebníc do praktického života. Už tento apríl nás čakajú jednodňové exkurzie z geografie či dvojdňová exkurzia zo slovenského jazyka, no plne nabitý bude aj máj a jún či september nasledujúceho školskéhoroka, kedy budú mať žiaci prvého aj druhého stupňa možnosť vycestovať na exkurzie v oblasti prírodných vied akými sú fyzika, chémia a biológia, a tak interaktívnou formou prehĺbiť svoje vedomosti a vzťah k vede. Nezabúda sa však ani na milovníkov spoločenských vied a dejepisu, ktorých čaká v máji trojdňová exkurzia do Spišskej Novej Vsi alebo v júni do Bratislavy, pričom milovníci športu a telesnej budú mať príležitosť vycestovať do Ždiaru či Tatranskej Lomnice. Na svoje si rozhodne prídu starší ale aj mladší žiaci, keďže je tento projekt určený všetkým vekovým kategóriám a exkurzie budú organizované ako pre tých starších, tak aj pre prvý stupeň nášho gymnázia. Všetky tieto akcie sú hradené eurofondmi, vďaka čomu môžu naši študenti objavovať
Slovensko a nové miesta bezplatne alebo s menším doplňujúcim poplatkom.


Okrem zaujímavých exkurzii a výletov je však z tohto projektu hradených aj množstvo krúžkov, v ktorých naši žiaci môžu rozvíjať svoje zručnosti a venovať sa svojim koníčkom na našej škole aj po vyučovaní a zadarmo. Medzi tieto krúžky patria rôzne matematické, informatické a prírodovedné krúžky či krúžok zameriavajúci sa na finančnú gramotnosť, no taktiež je z tohto projektu financovaný dejepisný krúžok a samotný krúžok ,,Ozvena“, na ktorom sa stretávame a tvoríme tento školský časopis. V rámci snahy o skvalitnenie a zinteraktívnenie vzdelávania a krúžkov na našej škole bol tento projekt využitý aj na kúpu rôznych pomôcok a zariadení. Škola nám tak vďaka tomuto projektu poskytla nové mikroskopy, notebooky, tablety na matematiku, didaktické pomôcky na prírodné vedy či dokonca okuliare na virtuálnu realitu, ktoré si môžeme vyskúšať na krúžkoch o virtuálnej realite, 3D tlačiareň a mnoho ďalších pomôcok, ktoré nám skvalitňujú naše praktické vzdelávanie. Tento projekt bol na našej škole najmä kvôli pandémii predĺžený do jesene 2023, pričom je v ňom zapojených takmer 500 študentov a 21 pedagógov, ktorí sa zúčastňujú ponúkaných exkurzií alebo krúžkov.

[text: Natália Labovská; illustrácia: Ivana Benčeková]

 

PROJEKT ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA GYMNÁZIU GOLIANOVA 68 NITRA SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

    www.minedu.sk                                            www.esf.gov.sk