Už minulý rok sme Vás informovali o projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre, ktorý realizujeme na našej škole. Pandémia, však, mnohé veci skomplikovala či predĺžila realizáciu čerpania finančných prostriedkov. Čo sa aktuálne robí, kam sa chodí a čo nakupujeme?


Druhý polrok školského roka, počas mesiacov, kedy bola škola zatvorená z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, sme obstarávali materiálno-technické a didaktické vybavenie. Od apríla, kedy sa brány školy opäť otvorili sa projektové aktivity ako krúžky a pedagogické kluby učiteľov znova spustili. „Okrem nákupov sa učitelia v rámci jednotlivých pedagogických klubov školili a učili sa pracovať s novým didaktickým vybavením,“ hovorí manažérka projektu Zuzana Uhríková-Strešková. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovatívnych technológií sa tým zlepšuje a následne majú aj študenti lepšie podmienky pre získanie nových vedomostí, zručností a skúseností.

Extra hodinami sa zvyšuje počet hodín školského vzdelávacieho programu nad rámec hodín povinne stanovených v rámci výchovno vzdelávacieho procesu  pre tretie ročníky 4-ročného štúdia  prostredníctvom hodín „Cvičenia zo slovenského pravopisu“ a v prvom ročníku bilingválneho štúdia  prostredníctvom hodiny „Science“ –  kde sú zlúčené hodiny biológie a chémie, takže vyučovacia hodina ponúka komplexnejší pohľad na prírodu a v nej prebiehajúce deje.

Zakúpené technické a didaktické pomôcky sa začali aktívne používať na krúžkovej činnosti. Na informatických krúžkoch mali možnosť používať okuliare virtuálnej reality, ale tiež modernú 3D tlačiareň. „Škola má k dispozícii teraz také materiálno-technické a didaktické vybavenie, ktoré nenájdete v mnohých iných školách,“ teší sa z nového vybavenia školy Zuzana Uhríková-Strešková, manažérka projektu.

K dispozícií majú učitelia rôzne navigačné a meteorologické nástroje, softvérové balíky a informačné systémy, meracie prístroje a nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností. V septembri 13 učiteľov  z biológie, chémie a fyziky absolvovalo školenie k modernizácii prírodovedného vzdelávania. Cieľom školenia bol rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov – ako efektívne používať digitálne technológie počítačom podporovaného prírodovedného laboratória.

Pandemická situácia nedovolila našej škole ani v minulom školskom roku realizovať dlho očakávané exkurzie, ktoré plánujeme od februára 2022 spustiť. Exkurzie sú u žiakov najviac obľúbené a teraz ich budú mať za zlomok ceny alebo v niektorých prípadoch dokonca zadarmo. Každý vyučovací predmet bude mať v exkurziách svoje zastúpenie. „Je to zážitkové učenie, a týmto spôsobom si študenti utvrdia prebraté učivo – bude podané netradične. Tradičná výučba
lavica-tabuľa už dnes nie je moderná. Žiaci potrebujú inovatívne prístupy a metódy vo vyučovaní. Cez osobné skúsenosti, zvýšiť záujem študentov o jednotlivé predmety, posilniť ich vedomosti, podporiť zapamätanie si. Tento Európsky projekt nás posunie míľovými krokmi vpred a naozaj sa nám darí transformovať Golianko na modernú školu hodnú 21. storočia,“ opisuje realizáciu projektu Zuzana Uhríková-Strešková.

V školskom roku 2021/2022 sa realizujú na našej škole mimoškolské aktivity – krúžky, ktoré oslovili  165 žiakov.

Učitelia sa stretávajú dvakrát do mesiaca v pedagogických kluboch, kde realizujú výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti  a z oblasti medzipredmetových vzťahov pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. Pedagogické kluby podporujú rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov a tým vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

[Patrik Kollár; foto: p.p. Zaujec, Patrik Kollár]