„Keby neprišla pandémia, tak by sme boli škola nielen s vynikajúcimi výsledkami žiakov, ale vďaka novému projektu by sme boli ešte ďalej,“ opisuje projekt Zvýšenia kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre jeho manažérka Zuzana Uhríková-Strešková.


Naša škola od októbra 2019 čerpá nenávratné finančné prostriedky v celkovej výške 311 579,54 eur. Prostriedky sú hradené z Európskej únie, no tiež z Nitrianskeho samosprávneho kraja: „Sme veľmi vďační, že sa nás rozhodol podporiť aj zriaďovateľ a zo sumy nám poskytol 5%,“ hovorí Zuzana Uhríková-Strešková.

Nikto však nemohol vedieť, že po schválení projektu, kedy je aj jasne vymedzený čas realizácie, príde pandémia koronavírusu, a teda projekt bude odstavený ako väčšina vecí po celom svete. „Doba je taká, aká je, a už teraz sme museli požiadať o predĺženie o tri mesiace. A zároveň už dnes vieme, že realizácia projektu sa opäť bude musieť predlžovať, pretože kvôli zúriacemu vírusu sme stále doma,“ ubezpečuje Zuzana Uhríková-Strešková, že peniaze sa teda skôr či neskôr využijú, tak ako sa plánovalo, a neprepadnú kvôli reštrikciám. Pôvodne bola dĺžka projektu plánovaná do septembra 2022.

Účel projektu

Cieľ tohto projektu je zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom pridaných hodín v rozvrhu a realizáciou mimoškolských aktivít.
Už druhý školský rok však projekt musí stáť, jedine extra hodiny stále bežia, pretože sú začlenené do klasického vyučovacieho procesu. Do rozvrhu boli pridané dva nové predmety, a to Science (veda) pre I. ročník 5-ročného štúdia a Cvičenia zo slovenského pravopisu pre III. ročník 4-ročného štúdia.

Extra hodiny 

Science 

Science je vyučovaný na bilingválnom štúdiu, pretože bola identifikovaná potreba, aby sa žiaci na začiatku päťročného štúdia zdokonalili v odbornej terminológii: „Tieto hodiny sme naformovali tak, aby študenti, ktorí k nám prichádzajú, prekonali jazykovú bariéru v predmetoch chémia a biológia, ktoré sú odúčané v anglickom jazyku, “ vysvetľuje projektová manažérka a dodáva, že samotný projekt bol navrhnutý tak, aby učitelia prepájali jednotlivé predmety, „študenti tak využívajú poznatky z jedného predmetu aj na iných hodinách.“

Predsedníčka predmetovej komisie chémie Eva Karlubíková doplňuje význam a dôležitosť predmetu: „Zaradili sme ho do projektu na základe mojich skúseností z programu Erasmus+, kde som absolvovala  dvojtýždňový kurz v anglofónnom prostredí s návštevami a rozborom vyučovacích hodín Science na dvoch stredných školách. V Anglicku sa chémia a biológia vyučujú blokovo v jednom predmete, čo umožňuje komplexnejší pohľad na prírodu a v nej prebiehajúce deje.“

Takéto bádanie v prírodných vedách je slovenskou alternatívou tohto predmetu a prispieva nielen k rozšíreniu prírodovednej gramotnosti, ale aj k rozvoju jazykových schopností žiakov a čitateľskej gramotnosti v obidvoch jazykoch súčasne. „Keďže ide o extra hodiny, predmetová komisia navrhla vyučovanie tohto predmetu v obidvoch jazykoch – v slovenčine aj angličtine,“ uvádza Eva Karlubíková, ktorá predmet sama učí.

„Tieto hodiny nie sú určené na precvičovanie, ale na zážitkové učenie, na čo nie je na klasických hodinách pre vysoký počet žiakov a náročný študijný program dostatočný priestor.“

Na otázku, či to pomáha žiakom v chápaní učiva povedala predsedníčka Eva Karlubíková jednoznačné áno. „Bádanie je prípravou na štúdium chémie a biológie vo vyšších ročníkoch. Chémiu sa učia v ďalšom ročníku v angličtine a zvládajú ju oveľa lepšie ako ich spolužiaci v materinskom jazyku. Zlepšilo sa logické myslenie, nové poznatky chápu v širšom kontexte a dlhšie si ich pamätajú.“

Cvičenia zo slovenského pravopisu 

Pri príprave projektu prišlo rozhodnutie zaviesť cvičenia zo slovenčiny aj napriek tomu, že to je náš materinský jazyk, jeho dokonalé ovládanie robí – väčšie či menšie – problémy i nám gymnazistom. Počas obyčajného vyučovania sú hodiny pripravené presne pre obsah učiva, ktoré sa musí prebrať, a tak hodiny navyše sú viac ako vítané. Zaradené boli do rozvrhu tretieho ročníka.
A na to, ako vníma pridaný čas na precvičovanie sme sa pýtali predsedníčky predmetovej komisie slovenského jazyka Darinky Račkovej, ktorá sa ujala aj výučby tohto predmetu: „Určite to pomáha žiakom v chápaní učiva. Väčšina študentov s odstupom času pri vypĺňaní pravopisných cvičení už bez problémov reaguje a gramatické javy si vedia aj zdôvodniť. Keďže pracujeme s interaktívnymi online cvičeniami a rôznymi pravopisnými doplňovačkami, tak dištančné vzdelávanie nás neovplyvnilo, plynulo sme nadviazali na aktivity odštartované v školskom prostredí.“

Exkurzie 

Medzi najväčšími položkami projektu sú, u žiakov najviac obľúbené, exkurzie. To, čo si do teraz museli študenti platiť sami, by mali zdarma a nielen jednodňové, ale ako bonus i víkendové a viacdňové exkurzie by boli teraz už zadarmo. „Tieto financie by pokryli nielen ubytovanie, ale aj stravu, vstupy a aj dopravu,“ osvetľuje Zuzana Uhríková-Strešková a tiež vysvetľuje, čo je cieľom: „Štúdium v strednej škole a priamo v krajskom meste nie je lacné, a tak chceme zabezpečiť, aby sa takýchto exkurzií mohla zúčastniť celá trieda a aj tí, ktorým by to inak finančne nevychádzalo.“

Naplánovaný je okrem iného trojdňový vzdelávací pobyt vo Vysokých Tatrách, kde študenti budú mať možnosť navštíviť Chodník korunami stromov, Beliansku či Tatranskú jaskyňu alebo Aquapark Poprad, no program je široký a aktivity sa neskončia ani po návšteve Tricklandie, Botanickej záhrade TANAP-u.

Za predmet fyziky je pripravené trojdňové sústredenie a aj za ostatné predmety  sa pripravujú nielen jednodňové, ale viacdňové exkurzie pre dvadsať a viac žiakov, ktoré sa budú konať po celom Slovensku. Záštitu prebrali jednotliví predsedovia predmetových komisií a práve tu budú využívať  modernú techniku, ktorá sa zakúpila. Či to bude milovník dejepisu, geografie, slovenského jazyka, nadšenec čísel a programovania, alebo aj budúci lekár – to pravé orechové si pre seba nájde naozaj každý.

Ponuka exkurzií hradených z Euróspkeho projektu Zvýšenia kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre

Vybavenie školy 

V rámci Európskeho projektu sa materiálne zabezpečenie školy značne rozšíri. Projekt sme postavili na reálnych skúsenostiach – učitelia si sami precízne vyberali pomôcky, a to práve preto, lebo oni vedeli najlepšie, čo im na vyučovaní chýba. Mnohé z týchto pomôcok majú odborné školy, no teraz už aj my. Technické a prírodovedné smery budú odúčané oveľa kvalitnejšie, takže o to ľahšie to budú mať naši absolventi v ďalšom štúdiu.

Len nedávno nám boli doručené mikroskopy s notebookmi a využité budú hneď, ako to situácia dovolí. Čas, kedy sa život zastavil, učitelia využijú na preškolenia. Projektová manažérka Zuzana Uhríková-Streškováhovorí, že to nie je iba o nákupe pomôcok: „Práca nekončí zakúpením technického vybavenia, učitelia sa musia stále vzdelávať, pretože budeme mať najmodernejší software, a teda podporovaním odborných kompetencií pedagógov, podporujeme celkovú úroveň vzdelávacieho procesu k vyššiemu.“

Okrem spomínaných digitálnych mikroskopov budú pre študentov gymnázia k dispozícii sady virtuálnej reality, ručné GPS, súpravy obsahujúce merací panel pre učiteľa kompatibilný so sadou senzorov pre biológiu, chémiu a fyziku, obsahuje senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia a má zabudovaný mikrofón, súčasťou meracieho panelu je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie, merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli, ale i 3D tlačiarne a mnohé iné. „Doteraz som používal moju vlastnú 3D tlačiareň z domu. Pre ten krúžok to bolo kľúčové,“ hovorí Juraj Horváth, ktorý učí informatiku, ale aj krúžok.

Archívna fotografia návštevy ministra školstva a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na fotke sú minister školstva Branislav Gröhling (vpravo), predseda NSK Milan Belica (vľavo), riaditeľka gymnázia Zuzana Hurtová (v strede) [foto: Dominik Čačík ]

Mimoškolské aktivity

Značná časť v projekte je venovaná aj krúžkom. Tie sa rozšírili práve vďaka financiám z Európskych fondov. No a rovnica je ľahká. Peniaze v školstve rovná sa inovácie. Počas hodín strávených v škole dobrovoľne a po vyučovaní sa budú používať vyššie spomínané pomôcky. Študenti budú mať oveľa viac času zoznámiť sa s modernou technikou, a to nielen pre lepšie výsledky na vyučovaní, ale aj pre nadobudnutie lepších zručností, ktoré neskôr v živote znásobia.

Ponuka mimoškolských aktivít hradených z Európskeho projektu Zvýšenia kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre

Učitelia a študenti 

Výsledky študentov a uplatnenie absolventov dokazuje kvalitu vzdelávania, no tiež nadšenie žiakov pre učenie sa. Vďaka moderným technológiám je predpoklad, že záujem a motivácia sa zvýšia. Za nás študentov môžem potvrdiť, že motivácia na vzdelávanie každým dňom, čo sme doma, klesá o čosi viac, pretože sme odkázaní iba na neustále memorovanie teórie. Učenie sa praxou a v ozajstnej triede je iná šálka kávy.

„Na príprave projektu sa podieľali jednotlivé pedagogické kluby a robili to veľmi detailne, na základe svojich skúseností. Máme fantastický kolektív učiteľov a šikovné deti, ktoré majú záujem a veríme, že ten sa budúci školský rok ešte zvýši dvoj či trojnásobne. Rok 2020/2021 je, žiaľ, celý poznačený pandémiou,“ hovorí Uhríková-Strešková, manažérka projektu.

Mnohí naši absolventi sú úspešní a uplatňujú sa nielen na VŠ, ale i neskôr v praxi. Každoročne si škola drží priemer pod 1,5.  No nemôžeme žiť iba z toho, že sme päť rokov gymnázium s vynikajúcimi výsledkami žiakov v Nitre. Musíme sa vyvíjať a posúvať stále ďalej, a to nám zabezpečuje práve tento projekt.

Vedenie školy verí, že v novom školskom roku pôjde všetko na 300%: „Prihláste sa na krúžky, poďte s nami na exkurzie.“ A pre nádejných budúcich žiakov je odkaz jasný: „Ak rozmýšľate, či je Golianko tá pravá škola, tak tento článok je viac než dôkazom. Príďte k nám študovať! V septembri to odpálime a bude to naozaj zaujímavá jazda!

[Patrik Kollár; foto: Paulína Pinková, Dominik Čačík]

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE