späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Ďalšie pokyny na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium
na Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre
v školskom roku 2021/2022.


1) Povinnosťou uchádzača je mať na prijímacej skúške Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uchádzač odovzdá pri vstupe do budovy školy. Zároveň je povinnosťou žiaka mať na prijímacej skúške negatívny test, ktorý bude slúžiť len k nahliadnutiu a prípadnej kontrole, t.z. žiak ho neodovzdáva škole.

2) Ak sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény, je potrebné Čestné prehlásenie rodiča, na ktorom rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky. Po skončení karantény, pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, od ktorého získa potvrdenie o karanténe. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak škole v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

3) Náhradný termín riaditeľka školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača v dostatočnom časovom predstihu.