ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Údaje Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre poukázanie 2% dane:

Postup darovania 2% dane:postupnadacia.pdf
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov:potvzapl.pdf
Vyhlásenie o zaplatení dane:vyhldan.pdf


správkyňa nadácie : PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
telefón : 037/ 640 96 12
Email: nadacia.gymnazia@gmail.com
číslo účtu : IBAN: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO : 340 165 71
právna forma: nadácia


· Mgr. Martina Filová - predsedníčka správnej rady
· Mgr. Juraj Horváth - člen
· Mgr. Jana Juríková - člen
· Mgr. Vladimír Podoba - člen
· PhDr. Darina Račková – člen
· Monika Jurajdová – člen
Revízor nadácie: Mgr. Kristína Laurinská

Výročná správa nadácie za rok 2020:vyrsprav20.pdf


Nadačná listina:nadacnalistina.pdf


Vážení rodičia,
Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 27 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.


Nadácia Gymnázia v roku 2021 získané finančné prostriedky použila na:

-nákup 4 ks kancelárskych skríň do učebne 116 (2 ks) a aerobikovej miestnosti (2ks),
-nákup kancelárskeho nábytku do učebne 116 (36 ks stoličiek a 19 ks stolov),
-nákup 3 ks taburetiek a sedačky do oddychovej zóny pre žiakov na 2. poschodí pri učebni 220,
-nákup sedacej súpravy do oddychovej zóny pre žiakov na 1. poschodí - pri školskej knižnici - učebňa 132,
-nákup pohovky do oddychovej zóny pre žiakov na 2. poschodí pri učebni 212 a 214,
-nákup 2 ks lavičiek pri šatňových skrinkách pri triedach osemročného gymnázia, resp. pri učebni 37 a 39 a 20 ks násteniek do budovy školy,
-nákup samolepky na podlahu „Človeče“ na prízemí školy pri posilňovni, resp. pri učebni 40
- triedach osemročného gymnázia,
-nákup 2 ks sedacích súprav na 1. poschodie pri učebňu 116 a plastový stolík,
-nákup7 ks notebookov,
-nákup 7 ks počítačov do odborných učební (MFU, VFU, BU, knižnica – učebňa 132, učebňa 116, učebňa 126, učebňa G-19),
-nákup 2 ks dataprojektorov Epson do učebne 116 a 126.


Ďalšie finančné prostriedky Nadácia Gymnázia v roku 2021 použila na:
- nákup učebníc anglického jazyka GATEWAY TO MATURITA B2+SB, GATEWAY TO MATURITA B2+WB,
- nákup náplne (200 litrov) do sedacích vakov pre žiakov,
- podporu žiakov školy, ktorí boli úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády a boli pozvaní na „Letnú školu chemikov 2021“,
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania.

Nadácia každý rok finančne odmeňuje žiakov ocenených titulom „Študent roka“. Toto ocenenie získajú za úspechy v národných kolách predmetových olympiád a súťaží, resp. ak žiak za 4 roky štúdia mal vynikajúci prospech 1,00 a vzornú dochádzku v škole. Zároveň žiak nemal previnenia voči školskému poriadku. Toto sa nevzťahuje na 1. stupeň osemročného štúdia. Na bilingválnom štúdiu sa budú hodnotiť výsledky za 2. – 5. ročník štúdia. Žiaci po obdŕžaní finančnej odmeny v stanovenom čase preukážu, že peniaze využili na nákup pomôcok pre podporu ich vzdelávania.

Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.
Touto cestou Vám ďakujeme.


Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa.

Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, môžete si stiahnuť potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie. Tieto tlačivá stačí len vyplniť, poslať/ doručiť do školy (na sekretariát školy, resp. triednemu učiteľovi) a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

Dané tlačivá môžete aj Vy poslať na príslušný daňový úrad.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.

Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na zorganizovaných benefičných koncertoch v predchádzajúcich rokoch a poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane.

S pozdravom
PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
správkyňa nadácie