späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Vážení rodičia,
vzhľadom na usmernenie NSK (zriaďovateľa našej školy) zo dňa 16.06.2020 k otváraniu stredných škôl, v ktorom sa odporúča otvoriť stredné školy len na nevyhnutné úkony - odovzdávanie učebníc a ukončenie školského roka (prevzatie vysvedčenia) Vám riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že otvorí budovu školy len na odovzdanie učebníc/prevzatie učebníc podľa už nami zverejneného harmonogramu (každá trieda má konkrétny termín) a ukončenie školského roka dňa 30. júna 2020 o 08.00 hod.
Žiadame Vás vážení rodičia, aby ste poučili svoje deti o nutnosti rešpektovať dôležité hygienicko-epidemiologické nariadenia hlavného hygienika SR, najmä na nosenie rúška, časté umývanie rúk, používanie dezinfekcie v priestoroch školy, dodržiavanie odstupov. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
Zákonný zástupca žiaka, resp. žiak doručí triednemu učiteľovi v deň nástupu písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podpísané zákonným zástupcom (platí pre obidva dni nástupu do školy).
Tlačivo - Vyhlásenie:Vyhlásenie.pdf

Povinnosťou zákonného zástupcu, v prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
Upozorňujeme pedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov, že v zmysle pokynov hlavného hygienika SR: „Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.“
Škola nebude zabezpečovať stravovanie žiakov počas pobytu v škole.

Za porozumenie ďakujeme.