späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Pri nástupe do školy musí každý žiak odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka: vyhl_o_zdrav_stave.doc