späť na hlavnú stránku
NOVINKA
správkyňa nadácie : PaedDr. Alena Viziová, PhD.
telefón : 037/ 640 96 12
Email: nadacia.gymnazia@gmail.com
číslo účtu : IBAN: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO : 340 165 71
právna forma: nadácia

Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 24 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.

Nadácia Gymnázia v roku 2018 získané finančné prostriedky použila na:
- nákup 16 ks notebookov do učebne informatiky G 32,
- nákup 3 ks stropných projektorov EPSON EB - veľká učebňa fyziky, IV.AJ, G 12,
- spolufinancovanie nákupu bielej keramickej a magnetickej tabule do 1 triedy - II.A,
- nákup 3 ks bielych keramických a magnetických tabúľ - V.KNA, VII.SPA, III.AJ,
- nákup digitálnej učebnice z fyziky pre gymnáziá a SOŠ,
- nákup učebníc Matematika (I.Teplička) pre maturantov,
- spolufinancovanie školského projektu „London Tour“ pre žiakov bilingválnych tried,
- spolufinancovanie školského projektu „Zeleň pre školu“ – nákup rastlín: bršlen krídlatý, holandské kosatce,
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania,
- podpora vzdelávania žiakov na „Letnej škole chemikov“.Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory žiakov, ich rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.

Touto cestou Vám ďakujeme.

Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, môžete si tu stiahnuť potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie. Tieto tlačivá stačí len vyplniť a Vaše dieťa ich môže doručiť svojmu triednemu profesorovi alebo správkyni nadácie PaedDr. Alene Viziovej, PhD. a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.

Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na benefičných koncertoch.

S pozdravom
PaedDr. Alena Viziová, PhD.
správkyňa nadácie


>Postup darovania 2% dane<
>Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2018<
>Vyhlásenie<PODPORTE NAŠE - VAŠE GYMNÁZIUM
Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám získavať finančné prostriedky z nákupov, ktoré sa realizujú cez internetové obchody.

Proces podpory funguje nasledovne:
• Ktokoľvek, kto plánuje nákup na internete a zároveň by chcel podporiť neziskový sektor, navštívi pred nákupom stránku http://www.dobromat.sk.
• Na stránke si vyberie obchod, v ktorom chce nakúpiť a združenie, ktoré nákupom podporí.
• Stránka ho presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde nakúpi.
• Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle na účet vybraného združenia.
Dôležité je vedieť, že cena za nákup nie je nijakým spôsobom navýšená. Napriek tomu prispeje nakupujúci vybranému združeniu sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.