späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 10.01.2019 vo štvrtok
o 16,30 hod.
s týmto programom:
1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.
2. Otvorenie – predseda triedneho výboru
3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ
4. Informácie o maturitnej skúške 2019 – podmienky úspešného vykonania MS
5. Diskusia
6. Záver