späť na hlavnú stránku
NOVINKA
V týždni od 5.11 do 9.11.2018 sme v škole zrealizovali množstvo zaujímavých aktivít. Žiaci IV. KA, II.A,C ale i III.AJ obstáli v súťaži Biologický milionár. Žiakov veľmi zaujala aj odborná prednáška z Embryo technológie od Doc., RNDr. Františka Strejčeka, PhD. , ktorý zabezpečil, aby si žiaci teoretické poznatky vlastnoručne odskúšali na jednoduchých pokusoch vo Výskumnom laboratóriu v Nitre. Žiaci VII.SPA si zase vyskúšali izolovanie rastlinnej DNA na katedre genetiky a šľachtenia rastlín na SPU v Nitre.
Na chémií v V.KNA a II.AJ sa robili zábavné chemické experimenty. Žiaci III.TA a I.AJ si zasúťažili v súťaži Mladý chemik. V III.TA si žiaci vyrobili priamo na vyučovaní prírodné alternatívne zubné pasty. Maturantom zaujímavú prezentáciu pripravila a odborným výkladom zaujala Mgr. Jana Jakubčínová z Chemického ústavu SAV.
Matematika sa vyučovala v niektorých triedach tento týždeň – „trochu inak“ - viac a inak sa využíval na vyučovaní softvér GeoGebra, na 1. stupni 8-ročného štúdia žiaci riešili Sudoku, netradične sa na vyučovaní riešila Množina bodov s danou vlastnosťou. Žiakom vyučovanie oživila aj prítomnosť a odborný pohľad vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre. Našim žiakom sa venovali: RNDr. Dušan Vallo, PhD., PaedDr. Marek Varga, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., Mgr. Veronika Bočková.
Na hodinách fyziky bol zrealizovaný Prírodovedný 5-boj. Šancu „ukázať sa“v päťboji dostali žiaci 1. ročníkov a V.KNA. Pre III.AJ pripravil zaujímavú odbornú prednášku náš absolvent, teraz pracovník Fyzikálneho ústavu SAV Mgr. Matúš Balogh.
Žiaci okrem získaných vedomostí, zručností, nových pohľadov pri riešení odborných problémov, zažili aj veľa zábavy a veríme, že veda si „našla“ prvých nadšencov.

MATEMATIKACHÉMIABiológiaVyhodnotenie