späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Voľné pracovné miesta


Miesto výkonu práce : Gymnázium, Golianova 68, Nitra, Golianova 68, 949 01 Nitra
Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

Požiadavky:
Kvalifikačné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou:
• Nemecký jazyk
• Telesná výchova
• Náboženská výchova (rímskokatolícke náboženstvo) v kombinácii s iným predmetom
• Informatika + anglický jazyk

v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi (vyučovanie náboženskej výchovy)

Predpoklady pre výkon práce:
- v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Platové zaradenie a plat:
- v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o zamestnanie
• profesijný životopis
• doklady o nadobudnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín uzatvorenia výberového konania: 15.06.2018

Iné požiadavky:
• nástup 27.08.2018
• pracovná zmluva na dobu určitú – 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
• 100% pracovný úväzok

Kontakt:
RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy
Tel.: 037/640 96 12
Mobil: 0948 421 804
E-mail: gymgol@gymgolnr.sk