späť na hlavnú stránku
NOVINKA
MONITOR – TESTOVANIE 9-2018


Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok podľa bodu 5 Kritérií pre prijímanie uchádzačov, ktorí v celoslovenskom Testovaní 9-2018 dosiahli v každom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90% sa uskutoční na sekretariáte školy najneskôr do 15.05.2018:

K zápisu do 1.roč. 4.ročného štúdia je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:
Dokumenty potrebné k zápisu do 1.ročníka 5.ročného bilingválneho štúdia:
1.Návratka pre prvákov VP-4RG
2.Inf. pre záujemcov o šk.strav.-4RG-2018-19
3.Prihláška-strava-4RG
4.Súhlas dotknutej osoby- žiaci-ZZ
5.Info o preukaze žiaka-2018-19
6.Žiadosť o preukaz žiaka-2018-19
7.Žiadosť o prij.na internát
8.Informácie o internáte_2018-19

Pri zápise je potrebné predložiť: preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a vyplnené tlačivá.
Zápis prijatého uchádzača je možné uskutočniť aj bez predloženia doručeného rozhodnutia o prijatí zákonným zástupcom.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 02.05.2018 do 15.05.2018 do 15,30 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.