späť na hlavnú stránku
NOVINKA
>Výročná správa nadácie<


Správna rada nadácie
Správca nadácie: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Predseda: Ing. Eva Karlubíková
Členovia:
Mgr. Juraj Horváth
Mgr. Vladimír Podoba
Mgr. Martina Filová
PhDr. Darina Račková
Mgr. Jana Juríková


Nadáciu a naše gymnázium môžete podporiť poukázaním 2% podielu dane alebo sponzorského príspevku na účet nadácie:
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO: 340 165 71


>Postup darovania 2% dane<
>Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2018<
>Vyhlásenie<
>Použitie 2% dane v roku 2017<

Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 22 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.
Nadácia Gymnázia v roku 2016 získané finančné prostriedky použila na:
- nákup odbornej literatúry (PK MAT, PK SJL, PK DEJ),
- spolufinancovanie nákupu bielych keramických a magnetických tabúľ do 5 tried,
- nákup notebookov 17 ks notebookov do učene informatiky,
- nákup 10 ks notebookov,
- zakúpenie interaktívneho programu ALF – využívaného na vyučovacích hodinách,
- spolufinancovanie školského projektu „London Tour“ pre žiakov bilingválnych tried,
- spolufinancovanie školského projektu „Zeleň pre školu“ – projekt na ozelenenie interiéru a exteriéru školy,
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania.


Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory žiakov, ich rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.

Touto cestou Vám ďakujeme.

Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, môžete si tu stiahnuť potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie.

Tieto tlačivá stačí len vyplniť a Vaše dieťa ich môže doručiť svojmu triednemu profesorovi alebo správkyni nadácie PaedDr. Alene Viziovej, PhD. a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad. V prípade, že budete sami podávať daňové priznanie a rozhodnete sa darovať nám 2%, chceli by sme Vás poprosiť o doručenie fotokópie, len s uvedenou identifikáciou triedy, ktorú navštevuje vaše dieťa a sumu, ktorá bude poskytnutá našej škole.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.

Nadáciu a naše gymnázium môžete tiež podporiť poukázaním sponzorského príspevku na účet nadácie:
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO: 340 165 71


Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na benefičných koncertoch. S pozdravom
PaedDr. Alena Viziová, PhD.
správkyňa nadácie


PODPORTE NAŠE - VAŠE GYMNÁZIUM
Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám získavať finančné prostriedky z nákupov, ktoré sa realizujú cez internetové obchody.

Proces podpory funguje nasledovne:
• Ktokoľvek, kto plánuje nákup na internete a zároveň by chcel podporiť neziskový sektor, navštívi pred nákupom stránku http://www.dobromat.sk.
• Na stránke si vyberie obchod, v ktorom chce nakúpiť a združenie, ktoré nákupom podporí.
• Stránka ho presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde nakúpi.
• Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle na účet vybraného združenia.
Dôležité je vedieť, že cena za nákup nie je nijakým spôsobom navýšená. Napriek tomu prispeje nakupujúci vybranému združeniu sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.