späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra


POZVÁNKA


Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 11.01.2018 vo štvrtok
o 16,30 hod. s týmto programom:

1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.
2. Otvorenie – predseda triedneho výboru
3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ
4. Informácie o maturitnej skúške 2018 – podmienky úspešného vykonania MS
5. Diskusia
6. Záver

Vážení rodičia, Vaša účasť je potrebná !