Sylaby k Maturitnej skúške z Informatiky

Sylaby k maturitnej skúške z Informatiky

Maturitná skúška sa skladá z dvoch častí, z programovacej časti a z aplikačného softvéru

Aplikačná časť:

Kategorizácia Aplikačného softvéru

Operačný systém

MS Office:

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Prepojenie medzi nimi

Textové editory, typy, popis…

Grafické informácie:

 • Rastrové
 • Vektorové
 • Video
 • Grafické formáty
 • Veľkosti nekomprimovaných formátov

Kódovanie a šifrovanie

Počítačové siete:

 • Typy
 • Topológie
 • Konštrukčné prvky
 • IP adresa
 • ISO OSI
 • TCP/IP
 • IMAP, POP3, FTP
 • IP, MAC adresa
 • Internet, komunikácia v Internete, správanie sa, bezpečnosť, vyhľadávanie

Zvuková informácia:

 • Kódovonie zvukovej informácie
 • Audacity
 • Zvukové formáty

Autorské práva a licencie programov

Škodlivý softvér v PC

Bezpečnosť v PC sieti

Číselné sústavy

PC hardvér – základné komponenty, parametre

Periférne zariadenia – typy, parametre

Von Neumannova Schéma počítača

Kódovanie zvukových, textových a grafických informácií

Programovanie:

Postupnosti znakov, čísel, slov

Operácie s prvkami postupnosti

 • Súčet
 • Aritmetický priemer

Vyhľadávanie v postupnostiach

 • Minimálne a maximálne hodnoty
 • Druhé minimálne a maximálne hodnoty
 • Výskyt hodnoty v postupnosti
 • Početnosť hodnoty, alebo rôznych hodnôt
 • Počet a výskyt hodnôt delitelných n
 • Lineárne vyhľadávanie
 • Binárne vyhľadávanie

Usporiadanie postupností

 • Triedenie výberom
 • Triedenie vkladaním
 • Triedenie priamou výmenou
 • Triedenie Quick sort

Hľadanie najmenšieho spoločného deliteľa

Podprogramy

 • Typy
 • Vstupné a výstupné parametre

Record

 • Práca s databázou (ľudí, predmetov)
 • Vyhľadávanie…

String

 • Procedúry
 • Funkcie
 • Práca s reťazcami

Súbory

 • Typové
 • Textové

Palindróm

Rozklad čísla na cifry

Údajové typy

Riadiace štruktúry programovacieho jazyka